Menu

Privacyvoorwaarden STOAC

STOAC is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

1.  Welke gegevens worden verwerkt?

In de volgende situatie verzamelen wij gegevens die je aan ons verstrekt:

  • bij een inschrijving voor een training;
  • tijdens het volgen van een cursus;
  • tijdens het bijwonen van een evenement.

STOAC  verzamelt de volgende gegevens met betrekking tot jouw training: naam training, voorkeur startmoment, voorkeur plaats, aanwezigheid, cursusfeedback en cursusresultaten. Daarnaast verzamelen we de volgende persoonsgegevens: naam, achternaam, geboortedatum, postadres, e-mail, telefoonnummer en bankrekeningnummer (IBAN).

Formulieren op de website:
In de verschillende formulieren op onze website vragen wij om deze persoonsgegevens. Welke dit specifiek zijn, kun je lezen in het betreffende formulier op onze website.

2.  Voor welk doeleinde worden jouw gegevens verwerkt?

Om deel te kunnen nemen aan een training hebben we van jou een inschrijving nodig. Met deze inschrijving geef je STOAC toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie en het verlenen van toegang tot trainingen en daaraan gerelateerde dienstverlening van STOAC. Onze trainers en coaches hebben toegang tot jouw gegevens om het programma vorm te kunnen geven en optimaal aan te laten sluiten op jouw leerbehoefte.

3.  Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Na afloop van een training worden jouw persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. De bewaartermijn van jouw gegevens wordt bepaald aan de hand van jouw verdere behoefte tot scholing. Je mag altijd het verzoek indienen om jouw account te laten verwijderen, dit kan door een e-mail te sturen naar info@stoac.nl.

4. Wie kunnen er bij jouw gegevens?

STOAC zal jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk, daarom sta je in direct contact met de trainer/coach. Hij of zij heeft toegang tot jouw contactgegevens om je te kunnen ondersteunen tijdens de training waar dat nodig is. STOAC is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en onze trainers/coaches zijn verwerkers. Op grond van artikel 28 AVG moet de verwerking die een verwerker voor een verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, geregeld worden in een (verwerkers)overeenkomst. Al onze trainers/coaches hebben een verwerkersovereenkomst getekend om jouw persoonsgegevens te beschermen en jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden, daarnaast zijn jouw gegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen.

5. Kun je wijzigingen in de privacyvoorwaarden verwachten?

Deze privacyvoorwaarden zijn afgestemd op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zijn voor het laatst op 01-01-2020 herzien. STOAC raadt je aan om de privacyvoorwaarden regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

6. Welke rechten heb je?

Als deelnemer van STOAC heb je een aantal rechten welke onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vallen.

  • Het recht op dataportabiliteit: het recht om op jouw verzoek persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Het recht om STOAC opdracht te geven om al jouw gegevens definitief uit ons systeem te verwijderen.
  • Recht op inzage: het recht om in te zien welke gegevens we van jou verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om jouw persoonsgegevens aan te passen of te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

7. Vragen of opmerkingen?

Als deelnemer heb je op elk moment het recht om de toestemming tot het verwerken van jouw (persoons)gegevens digitaal in te trekken; dit kan door een e-mail te sturen naar info@stoac.nl. 

Heb je andere vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens of heb je vragen over deze privacyvoorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@stoac.nl of telefoonnummer (06) 101 89 884.

Mochten we er samen niet uitkomen dan kun je ook contact opnemen met de toezichthouder: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

STOAC
De Ontvangst 44
7325 DM Apeldoorn

info@stoac.nl

(06) 101 89 884